Vedtægter

Vedtægter

§ 1.

NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Santa Cruisers.

Klubben er stiftet den 10. november 2008.

Klubbens hjemsted er formandens adresse.

 

§ 2.

FORMÅL

Det er klubbens formål, at samle personer på Sjælland, der har interesse for klassiske biler og som ønsker at mødes om denne fælles interesse, herunder ved deltagelse i klubbens aktiviteter, klubaftner, træf mv.

§ 3.

MEDLEMSKAB

Klubbens medlemmer er registreret hos medlemsadministratoren med navn, adresse,

tlf. nummer, email samt familiemedlemmer (gælder kun for familiemedlemskaber).

Det er ethvert medlems pligt altid at orientere medlemsadministratoren om evt. ændringer i de registrerede oplysninger.

Et medlem af klubben kan overfor bestyrelsen foreslå, at der optages et nyt medlem. Bestyrelsen beslutter herefter i enighed om der skal optages et sådant medlem.

Alle nye medlemmer optages på prøve i en periode på 3-6 måneder. Efter prøveperiodens udløb beslutter bestyrelsen i enighed om den pågældendes medlemskab kan fortsætte. Bestyrelsens afgørelse vil bla. baseres på om det nye medlem vurderes at passe godt

ind blandt klubbens nuværende medlemmer.

Et medlem kan vælge at blive optaget i klubben med enten et passivt-, enkelt- eller familiemedlemskab. Ændring i medlemskabet kan ske ved henvendelse til enten

kasserer eller medlemsadministrator, der gælder dog begrænsede muligheder for

passive medlemskaber.

Et passivt medlemskab er for dem, som kun er medlemmer for forsikringens skyld eller dem, der ønsker blot at være støttemedlemmer. De har ikke stemmeret og får ikke log-ind til hjemmesiden. Kontingentet vil være 50% af enkeltmedlemskab. Det accepteres ikke at nuværende medlemmer ændrer deres medlemskab til denne form.

Et medlem kan opsige sit medlemskab ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer i enighed beslutning om eksklusion af medlemmer.

§ 4.

KONTINGENT

 

Kontingentet fastlægges hvert år på klubbens ordinære generalforsamling med virkning for det kommende år.

Det årlige kontingent udgør ved klubbens stiftelse kr. 200.

Kontingentet for et familiemedlemskab udgør det til enhver tid fastsatte kontingent for klubben med tillæg af 50 %.

Kontingentet for et passivt medlemskab udgør 50% af det til enhver tid fastsatte kontingent for enkeltmedlemskab.

Kontingentet dækker perioden det kalenderår, hvori kontingentet vedtages. Bestyrelsen kan beslutte, at der kun betales delvis kontingent, såfremt indmeldelse sker i anden halvdel af et kontingentår.

Kontingentet betales halvårligt forud og forfalder til betaling den 10. i den efterfølgende kalendermåned.

Opkrævning af kontingent sker ved kassererens udsendelse af

e-mail til medlemmerne med angivelse af betalingsfrist og klubbens bankkontonummer. Indbetaling skal herefter ske ved bankoverførsel med oplysning om medlemsnummer.

Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, ophører medlemskabet med omgående virkning.

Ved ophør af medlemskab, uanset årsagen hertil, sker der ikke tilbagebetaling af betalt kontingent.

§ 5.

BESTYRELSE

Klubben daglige ledelse består af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, som vælges på en generalforsamling for 1 år ad gangen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til fem yderligere medlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden bestemmer dette.

Det tilstræbes at afholde mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Formanden kan udpege en sekretær for klubben, som ikke behøver medlem af bestyrelsen.

Dagsorden skal angives ved indkaldelsen.

Indkaldelse sker ved e-mail til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden eller det bestyrelsesmedlem han udpeger dertil, fører en protokol over de beslutninger, som vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger om optagelse af nye medlemmer, ophør af prøvemedlemskab og eksklusion af medlemmer skal træffes i enighed. Kan bestyrelsen ikke opnå enighed om sådanne spørgsmål, foreligges dette til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter det bestyrelsesmøde, hvor emnet blev drøftet.

§ 6.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes senest med udgangen af februar måned i et kalenderår.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer det eller bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved almindeligt brev eller

e-mail med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar i det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent.

- Formandens beretning.

- Fremlæggelse og godkendelse af klubbens regnskab.

- Fastlæggelse af kontingent.

- Valg af formand, kasserer og op til tre yderligere

bestyrelsesmedlemmer.

- Valg af revisor.

- Behandling af indkomne forslag.

- Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Et familiemedlemskab har én stemme. Prøvemedlemmer har ikke stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, idet et tilstedeværende medlem højst kan stemme ved en fuldmagt.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre vedtægterne angiver andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og revisor foretages ved stemmelighed omvalg på generalforsamlingen.

§ 7.

REGNSKAB

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december.

Bestyrelsen udarbejder regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår. Regnskab og budget fremlægges til godkendelse på klubbens ordinære generalforsamling.

Klubbens regnskab skal auditeres af en af en generalforsamlingen valgt revisor. Revisor skal være medlem af klubben, men må ikke være medlem af bestyrelsen.

Klubbens kontante midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelse i anerkendt pengeinstitutter. Det tilstræbes dog, at der ikke oparbejdes en formue, men at klubbens midler løbende anvendes til klubbens formål.

§ 8.

UNDERSKRIFT, BEMYNDIGELSE OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen meddeler kassereren fuldmagt til at modtage klubbens indbetalinger i form af kontingent m.v. og til at betale klubbens udgifter i.o.m. klubbens formål og bestyrelsens instruks.

Klubben hæfter alene for klubbens forpligtelser med klubbens formue. Medlemmer hæfter ikke.

§ 9.

UOVERENSSTEMMELSER

Generalforsamlingens er klubbens højeste myndighed og skal træffe afgørelse ved uoverensstemmelse mellem klubben og medlemmerne. Klubanliggender kan ikke gøres til genstand for behandling ved domstolene, medmindre ufravigelig lov foreskriver andet.

§ 10.

DIVERSE BESTEMMELSER

Al kommunikation til medlemmerne kan ske på e-mail.

Ændring af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Til opløsning af klubben kræves, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling alene med dette formål for øje. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede og opløsning af klubben kræver mindst 3/4 flertal herfor på denne generalforsamling. Kan der ikke på denne generalforsamling opnås 3/4 flertal for klubbens opløsning, kan bestyrelsen senest 30 dage efter denne generalforsamlings afholdelse, indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer.

Ved opløsning af klubben, fordeles klubbens formue ligeligt blandt klubbens medlemmer.

Således vedtaget på klubbens generalforsamling

den 31. Januar 2015.

 

 

Copyright © Santa Cruisers 2015